Country is Greece (GR):

Region is: Kilkis

Cities are:  Akrftas Argyro Axio GoumTnissa Grfva Kamb Khorfyion Kilkfs Liv NTa S Pedin=n PeristTri Pl Polfkastron St To Xil=polis

Latitude: 40.96 Longitude: 22.6923529411765